Har du et ledigt lager?

Fertigro® produceres løbende hele året, og der er således behov for at lagre en del af det, inden det er muligt at udbringe det på markerne. Normalt opbevares Fertigro® i ”nedlagte” gyllebeholdere, som er egnede til opbevaring af organiske gødninger. Vi er altid interesserede i at leje flere tanke, da der løbende sker en optimering af placeringen af vores lagre.

Har du en ledig beholder i et område, hvor mange modtager Fertigro® – eller endnu bedre, du har selv et lager, der svarer til den mængde, du gerne selv vil modtage – er vi interesserede i at indgå en aftale med dig. Hvis dit lager kun dækker dit eget forbrug af Fertigro®, kræves der ikke en særskilt tilladelse til opbevaringen. Hvis lageret er et ”fælleslager” – altså et lager, som flere landmænd skal benytte – skal det godkendes.

Flydelag

I forbindelse med lagring vil Fertigro® naturligt danne et flydelag, som lever op til gældende krav. Flydelaget vil sikre, at der kun sker en minimal afgivelse af lugt og ammoniak fra lageret. I forbindelse med udbringningen af Fertigro® skal produktet – som med gylle – røres op, hvorved produktet bliver homogent forud for udbringningen.

Rengøring

Efter tømning af et lager skal dette rengøres. Det er for at forhindre, at der efterfølgende opstår lugtgener fra lageret. Fertigro® må ALDRIG blandes med andre former for organiske gødninger såsom husdyrgødning, affald mv.  

Krav og vilkår i forbindelse med lagerleje

Vi søger løbende lagre (gyllebeholdere) til opbevaring af Fertigro® i hele landet – dog vil lagre i en radius af 50 km fra Esbjerg foretrækkes, ligesom lagre i nærheden af motorvej vil blive prioriteret, med mindre det er et lager til eget brug. Lageret skal minimum være på ca. 1.000 m3 og være godkendt til opbevaring af husdyrgødning. Der skal være gode tilkørselsforhold.

Hvis vi ikke lige har brug for lageret nu, kan du blive skrevet op – måske får vi brug for lageret senere.

Hvis vi bliver enige om en aftale, skal der ofte søges om en godkendelse til at opbevare Fertigro®. Dette er noget, HedeDanmark tager sig af, og det koster dig således ikke noget uanset udfaldet af ansøgningen. I langt de fleste tilfælde gives der tilladelse – oftest er det jo gamle husdyrgødningsbeholdere, der anvendes, og kommunen finder det ikke afgørende, hvor den organiske gødning kommer fra.

Som det ses, er det ofte forbundet med noget administration og nogle udgifter, inden lageret er godkendt og kan tages i brug – alt sammen noget, HedeDanmark tager sig af. Derfor er længden af vores kontrakter typisk af 5 års varighed.

Når godkendelsen er givet – og kontrakten er bekræftet – udbetaler vi leje af lageret, uanset om vi benytter det eller ej. Det er den mest fair måde at lave aftaler på, synes vi.

Del denne