Lovgivning i forbindelse med Fertigro®

Fertigro® er hidtil blevet udbragt på landbrugsjorden på baggrund af tilladelser fra de tidligere amter og kommuner. Disse tilladelser er givet på vilkår, der er afstemt efter reglerne i gældende Bekendtgørelse om anvendelse af affald på landbrugsjord – dog med skærpede regler med hensyn til nedfældning af produktet.

Forud for udbringning af Fertigro® skal modtagerkommunen orienteres om, på hvilke marker og på baggrund af hvilken analyse, produktet ønskes udbragt. Alt papirarbejde og myndighedskontakt forud for udbringningen står HedeDanmark for.

Fertigro® skal optages i bekendtgørelsen

Med amternes nedlæggelse har det længe været et ønske at få Fertigro® optaget på Bilag 1 i Bekendtgørelse om anvendelse af affald på landbrugsjord, hvorved produktet kan udbringes i hele landet på ensartede vilkår. Der arbejdes i øjeblikket hårdt på, at det i forbindelse med den aktuelle revidering af Bekendtgørelse om anvendelse af affald på landbrugsjord sikres, at Fertigro® fremadrettet er omfattet af "Slambekendtgørelsen", hvorved der sikres en skrap kontrol med produktet, samtidig med at administrationen begrænses.

Skærpede krav mht. dosering og udbringning

Som skrevet findes der i de gamle amtsgodkendelser skærpede vilkår mht. krav om nedfældning. Kravet om nedfældning sker for at sikre, at risikoen for ammoniakfordampning og lugtdannelse er minimal. 

Gødningsregnskab

Mængden af modtaget Fertigro® bliver indberettet til Landbrugsstyrelsen (incl. Fiskeristyrelsen indtil videre) (tidligere hhv. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og NaturErhvervstyrelsen) og vil således være fortrykt i informationerne i forbindelse med gødningsregnskabet. Her skal mængden af total-kvælstof indregnes med en udnyttelse på 40 %.  

Del denne