Næringsstoffer

Fertigro® bliver løbende analyseret mht. indholdet af næringsstoffer.

Det gennemsnitlige indhold kan ses af følgende oversigt: 

Måle-parameter  Indhold,
% af ts. 
Indhold, kg pr. ton produkt Indhold ved
15 t/ha 
Tørstof  - 200 3 t/ha
Kvælstof 5 11 165 kg/ha
Fosfor  0,7  1,5 22 kg/ha
Kalium  0,7  1,5 22 kg/ha
Svovl  3 6 75 kg/ha

Fertigro® udbringes med en dosering på maks. 15 tons/ha.
 
Ifølge gældende lovgivning skal kvælstoffet i Fertigro® indregnes i gødningsregnskabet med en udnyttelsesprocent på 40, hvilket giver et gødningskrav på ca. 66 kg N/ha. Erfaringerne viser, at denne mængde også opnås i praksis.
 
Med hensyn til de øvrige makronæringsstoffer er der ikke lovgivningsmæssigt et krav til udnyttelsen.  
 
Den tildelte fosformængde svarer fint til, hvad en vårafgrøde typisk kan optage, hvis jordens fosfortal er vedligeholdt (p.t. 2-4) – dog kvitterer majs ofte for yderligere fosfortildeling.
 
Med hensyn til svovl vil den tildelte mængde i de fleste tilfælde også dække behovet.
 
Derimod er indholdet af kalium på de fleste jordtyper for lavt til at kunne dække behovet i såvel korn – som græsafgrøder.
 
Ovenstående forhold bør således diskuteres med din planteavlskonsulent og indarbejdes i din gødningsplan.
 
Ud over de her anførte makronæringsstoffer tilføres der kulstof og en række mikronæringsstoffer, som kan have positiv effekt på plantevæksten.

Salt

Ved 10 tons Fertigro®/ha tilføres der ca. 500 kg salt/ha, hvilket svarer til ca. 250 kg chlorid/ha. Landbrugets Rådgivningscenter – Landskontoret for Planteavl – har i forbindelse med tidligere vurderinger udtalt, at de mest følsomme planter kan tåle en chloriddosering på 200 kg/ha/år. Korn og græs regnes normalt ikke for at være de mest saltfølsomme afgrøder. Dette bekræftes af, at vi aldrig har modtaget observationer vedr. skader i forbindelse med modtagelse af Fertigro®.

I et forsøg er saltindholdet i jorden efter udbringning af Fertigro® sammenlignet med udbringning af handelsgødning. Resultaterne viser, at der ikke er forskel, og at niveauet ligger langt under den kritiske grænse for plantevækst i selv de mest følsomme afgrøder.

Del denne