Spørgsmål og svar om Fertigro®

Hvor stammer Fertigro® fra?

Fertigro® stammer fra produktionen af Heparin. Heparin forefindes i små mængder i svinetarme og udvindes således af disse. Restproduktet, som er et pumpbart produkt, har fået navnet Fertigro® og har en rigtig god gødningsværdi.

Er det forbundet med en sundhedsmæssig risiko at være i nærheden af / have kontakt med Fertigro®?

Nej. På ingen måder. Fertigro® er formentlig Danmarks mest kontrollerede gødningsprodukt. Husk på, at grisen på slagteriet er godkendt af Fødevarestyrelsen til menneskeføde. Efterfølgende bliver produktionen af Heparin godkendt af Lægemiddelstyrelsen til medicin. Da der ikke tilsættes sundhedsskadelige stoffer i forbindelse med produktionen, er det således et særdeles gennemkontrolleret og sikkert produkt, som kommer ud som gødning.

Kan jeg modtage Fertigro® på alle arealer?

Ja. I princippet kan Fertigro® benyttes i alle afgrøder. I praksis gødes der dog primært med Fertigro® i eksisterende frø- og græsmarker samt forud for vårbyg og majs. Da produktet skal nedfældes, benyttes det sjældent i vintersæd. I kartofler benyttes Fertigro® sjældent i dyrkningsåret pga. et forhøjet chlor-indhold.

Kan jeg få Fertigro® hvert år?

Som udgangspunkt anbefaler vi, at der går 3 år mellem hver udbringning af Fertigro®.

Kræves der en miljøgodkendelse?

Nej. I modsætning til husdyrgødning skal et areal ikke godkendes før udbringningen. Kommunen skal dog orienteres senest 8 dage før udspredning. Denne papirgang tager HedeDanmark sig af. 

Hvad indeholder Fertigro® af næringsstoffer?

Fertigro® indeholder ca. 11 kg total-kvælstof/ton, 1,5 kg P/ton, 15 kg K/ton og 60 kg S/ton. Desuden indeholder Fertigro® visse mikronæringsstoffer.

Indeholder Fertigro® kalk?

Nej.

Skal næringsstofferne indgå i gødningsregnskabet?

Ja. Det indberettes til Landbrugsstyrelsen (incl. Fiskeristyrelsen indtil videre) (tidligere hhv. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og NaturErhvervstyrelsen), hvad der er leveret til de enkelte landmænd, og dette bliver fortrykt på indkaldelsen til gødningsregnskabet.

Hvad er udnyttelseskravet til kvælstoffet i gødningsregnskabet?

40 %.

Kan der opnås den udnyttelse af kvælstoffet, som skal indgå i gødningsregnskabet?

Ja. Erfaringerne fra praksis viser, at man mindst opnår en udnyttelse på de 40 %, som Landbrugsstyrelsen kræver.

Skal Fertigro® nedfældes?

Ja. Fertigro® skal nedfældes i forbindelse med udbringningen.

Lugter Fertigro®?

Ja, Fertigro® lugter, men ikke meget. I forbindelse med ifyldning i lager – og omrøring forud for udbringningen – kan Fertigro® afgive lugt, men da produktet nedfældes, er lugtdannelsen minimal efter udbringning. Alt i alt kan det sammenlignes med husdyrgødning.

Er der taget analyser af Fertigro®?

Ja. For at Fertigro® må udbringes på landbrugsjord, skal der foreligge en analyse af produktet.

Indeholder Fertigro® tungmetaller og miljøfremmede stoffer?

Ja. Men i mængder, der er så lave, at man er langt fra de skrappe krav, der er i Danmark. Der er altid taget analyser af det Fertigro®, der udbringes på markerne.

Medfører modtagelse af Fertigro® ekstra papirarbejde?

Ja. Kommunen skal have informationer for de marker, der har modtaget Fertigro®. Dette er dog papirer, der ofte som standard bliver udarbejdet i forbindelse med gødningsregnskabet for bedriften – så merarbejdet er beskedent.

Har Fertigro® en positiv indvirkning på jordstrukturen?

Ja. Ved udspredning af Fertigro® tilføres der en større mængde organisk materiale, som medvirker til at sikre en god jordstruktur.

Er der risiko for strukturskader ved tilførsel af Fertigro®?

Der er altid en risiko for strukturskader, når man kører i marken – uanset hvilken gødningstype der benyttes. Sandsynligheden ved modtagelse af Fertigro® er dog meget lille og væsentlig mindre, end hvis der modtages gylle. Fertigro® udbringes ofte på sort jord forud for såning, hvor jorden har et lavt vandindhold. Ved udbringning i eksisterende græsarealer er der sjældent et højt vandindhold i jorden, ligesom jorden på det tidspunkt af året har en god bæreevne.

Hvornår kan det udbringes?

Fertigro® må udbringes fra 1. februar. En lille del udbringes i efteråret under specielle betingelser.

Er den tildelte fosfor overhovedet tilgængelig for planterne?

Ja. Men ingen ved præcis hvornår, da fosfor generelt er hårdt bundet til jorden. Mange er dog af den opfattelse, at hvis man vedligeholder jordens fosforpulje, vil der aldrig opstå en mangelsituation.  

Del denne