Kontrol giver tryghed

Fertigro® er formentlig det mest kontrollerede gødningsprodukt på det danske marked. Det skyldes, at det har været gennem et utal af kontrolmyndigheder, inden cirklen sluttes ved udbringningen på landbrugsjorden.

Grisene, som er ophav til produktet, er godkendt til konsum af veterinærer på slagterierne, som således har godkendt produktet. Under forarbejdningsprocessen på fabrikken har Lægemiddelstyrelsen kontrollen med fremstillingen og har således også godkendt produkt såvel som restprodukt. I forbindelse med udbringningen er kravene langt hen ad vejen identiske med de skrappe krav i Slambekendtgørelsen. Endelig er der en lang række (generelle) gødningsregler, der også skal leves op til.

Denne kontrol bør give vished og tryghed for, at det er et gennemkontrolleret produkt, som kan udnyttes på landbrugsjorden. 

Krav til modtagerne

Opbevaring, håndtering og udbringningen af Fertigro® er forbundet med en systematisk kontrol, som sikrer, at produktet lever op til den krævede kvalitet, og at udspredningsarealet er godkendt af de lokale myndigheder.

Opbevaring

I forbindelse med opbevaringen af Fertigro® afhænger administrationen og dermed kontrollen af, hvorvidt Fertigro® alene opbevares til eget forbrug, eller om gyllebeholderen fungerer som et fælleslager for flere forskellige landmænd.

Eget lager

Hvis en landmand har råderet over en gyllebeholder, som kun benyttes til opbevaring af den mængde Fertigro®, som landmanden selv skal benytte i vækstsæsonen, kan beholderen ifølge Affald-til-jord bekendtgørelsens § 16 uden forudgående tilladelse opbevare den ønskede mængde. Dette er under forudsætning af, at opbevaringsanlægget er placeret, indrettet og drevet i overensstemmelse med Bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv.

Fælles lager

Hvis lageret fungerer som et fælles lager – altså et lager, som flere landmænd får Fertigro® fra – skal beholderen miljøgodkendes forud for opbevaringen af Fertigro®. Miljøgodkendelsen gives af den kommune, som gyllebeholderen ligger i. I forbindelse med miljøgodkendelsen vurderer myndigheden bl.a., hvorvidt beliggenheden er velegnet til opbevaring af organiske restprodukter. En tilladelse gives for de efterfølgende 8 år.

Gyllebeholdere skal fortsat have foretaget den lovpligtige 10-års beholderkontrol.

Udspredningsarealer

Fertigro® udbringes på landbrugsjord på følgende vilkår:

  • Der skal løbende tages analyser af Fertigro® af et uafhængigt analyseinstitut. Analyserne ligger til grund for den dosering, som udbringes på marken og dermed de informationer, som skal indgå i landmandens gødningsregnskab. Produktet skal overholde kravene for 7 tungmetaller og 4 miljøfremmede stoffer – ellers må det ikke benyttes til jordbrugsformål.
  • Der skal udarbejdes en skriftlig aftale (leveringsaftale) mellem producenten og modtageren. I forbindelse med den skriftlige aftale skal landmanden indtegne på et kort, hvilke arealer der skal modtage Fertigro®.
  • Senest 8 dage før første levering skal kommunen have tilsendt kopi af leveringsaftalen, deklaration samt kort med angivelse af, hvor produktet forventes udbragt. Kommunen har således mulighed for at vurdere, hvorvidt arealerne er egnede til modtagelsen, og om de f.eks. overholder kravet om maksimal udbringning af 90 kg P/ha/3 år. Hvis ikke kommunen inden for de 8 dage vender tilbage med indvindinger mod udbringningen, må produktet udbringes på de angivne arealer.

Gødningsregnskab

Landmanden er forpligtet til at lade det udbragte Fertigro® indgå i gødningsregnskabet, hvor kvælstoffet skal udnyttes med 40 %. Producentvirksomheden indberetter en gang om året de udbragte mængder til Plantedirektoratet. Det er Landbrugsstyrelsen (incl. Fiskeristyrelsen indtil videre) (tidligere hhv. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og NaturErhvervstyrelsen), der kontrollerer, hvorvidt landmanden indregner den modtagne mængde korrekt.

Del denne